Ανθρωπογενής Χώρος, βιωσιμότητα και πολιτιστικοί παράγοντες

Η πολιτισμική ετερότητα είναι ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνιών που ενισχύεται με τη χρήση της τεχνολογίας και την αναγκαστική ή εθελοντική μετακίνηση μεγάλων κοινωνικών ομάδων. Οι διαδικασίες αυτές δημιουργούν συνθήκες ταχείας ανάπτυξης της πολυπολιτισμικότητας ως κατασκευής ταυτότητας και συγκρότησης νέων συνθηκών συν-οίκισης συλλογικού ή προσωρινού χαρακτήρα. Η διαπολιτισμική αλληλεπίδραση και οι σχέσεις των διαφορετικών ομάδων νοηματοδοτούν εκ νέου τον χώρο, εγκαθιστώντας νέες ερμηνείες και εκδοχές διαμόρφωσής του, ή εισαγάγοντας νέους χώρους αποκλεισμού.

Ορίζεται το πεδίο έρευνας με βάση το ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον σχεδιασμό του χώρου – το φύλο, η θρησκευτική και εθνοτική ταυτότητα, βιολογικά, κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Η αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος και του τοπικού πολιτισμού. Η πολιτισμική ετερότητα και η διαχείριση του χώρου με άξονα την αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, με τις έννοιες της επιτήρησης και του περιορισμού, της μετακίνησης – περιπλάνησης και της οικειοποίησης. Η νέα υλικότητα και δομές ως φορείς νοημάτων.

συντονισμός μαθήματος: Δρ. Ζωή Γεωργιάδου
διδάσκοντες: Δρ. Ζωή Γεωργιάδου, Δρ. Παρασκευή Κερτεμελίδου, Δρ. Κλειώ Κούτρα, Δρ. Ιωάννης Τσούμας, Δρ. Ιωάννης Φραγκόπουλος 
eclass: Ανθρωπογενής Χώρος, βιωσιμότητα και πολιτιστικοί παράγοντες