διάρκεια φοίτησης

Η έναρξη κάθε κύκλου σπουδών γίνεται το χειμερινό εξάμηνο κάθε δεύτερου ακαδημαϊκού έτους. Κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Σ.Ε. και έγκρισης από τη Γ. Σ. του Τμήματος είναι δυνατό η έναρξη να μετατεθεί στο εαρινό εξάμηνο.

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και η επιτυχής παρακολούθηση του συνόλου του Π.Μ.Σ. χορηγεί σε κάθε φοιτητή/τρια 120 ECTS.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα που αντιστοιχούν σε 120 ECTS ECTS (30 ανά εξάμηνο σπουδών). Τα τρία (3) πρώτα αντιστοιχούν σε διδασκαλία μαθημάτων, ενώ το τέταρτο εξάμηνο αντιστοιχεί στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος σπουδών ορίζεται στα πέντε(5) εξάμηνα, κατά τα οποία οι φοιτητές απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών (Ακαδημαϊκή Ταυτότητα -πάσο, πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες του Ιδρύματος, πρόσβαση στη δανειστική βιβλιοθήκη) πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη ολοκλήρωσης των σπουδών εντός του διαστήματος των πέντε εξαμήνων, η Σ.Ε. εγείρει αυτοδικαίως ζήτημα διαγραφής του φοιτητή από το Π.Μ.Σ., για το οποίο αποφασίζει η Γ. Σ. του Τμήματος.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δίνεται η δυνατότητα σε μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια να ζητήσει από τη Σ.Ε. εγγράφως αιτιολογημένη προσωρινή αναστολή των σπουδών του/της που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα (παρ. 3 Άρθρο 33 Ν. 4485/2017). Κατά την διάρκεια της περιόδου της αναστολής, αφαιρείται η φοιτητική ιδιότητα. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Εάν μετά την εκπνοή της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν επιστρέψει και αναλάβει τα καθήκοντα και υποχρεώσεις του προς το Π.Μ.Σ. αμέσως διαγράφεται οριστικά από τα μητρώα του Π.Μ.Σ.. Η διαγραφή γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και εγκρίνεται από την Γ.Σ.. Σε περίπτωση που στον μεταπτυχιακό φοιτητή είχε ανατεθεί θέμα Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης πριν από την χορήγηση της αναστολής φοίτησης, αυτός διατηρεί τα δικαιώματα επί του θέματος.

Φοιτητής που δεν φοιτά, αδικαιολόγητα για δύο διαδοχικά εξάμηνα διαγράφεται μετά από πρόταση της Σ.Ε. και απόφαση της Γ.Σ..