ΔΙΔΑΚΤΡΑ | ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Δίδακτρα

Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 1000 € ανά φοιτητή και καταβάλλονται σε τέσσερις (4) δόσεις ως εξής: 1η δόση: 250 € με την εγγραφή, 2η δόση: 250 € πριν την έναρξη των μαθημάτων του 2ου εξαμήνου, 3η δόση: 250 € στην αρχή του 3ου εξαμήνου και 4η δόση: 250 € στην αρχή του 4ου εξαμήνου.

Υποτροφίες

Χορήγηση απαλλαγής τέλους φοίτησης: μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ. βάσει των κριτηρίων του Άρθρου 3 του εσωτερικού κανονισμού, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υποβάλλουν  αίτηση  απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με περιγραφέντα στο Άρθρο 15 του εσωτερικού κανονισμού, συνυποβάλλοντας όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία.  Επιλέγονται οι φοιτητές που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια βάσει του ατομικού ή οικογενειακού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό 30%, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από τους έχοντες το χαμηλότερο εισόδημα.

Χορήγηση υποτροφιών: σύμφωνα με τα περιγραφέντα στο Άρθρο 15 του εσωτερικού κανονισμού, διατείθεται το ποσόν των 1000 € κατ΄έτος από τον προυπολογισμό για κάλυψη του συνόλου των τελών φοίτησης σε φοιτητές που δεν έχουν λάβει απαλλαγή βάσει της παραγράφου 1, και κατά προτεραιότητα βάσει της αξιολογικής κατάταξης εισαγωγής τους στο Π.Μ.Σ. που λαμβάνει υπόψη ακαδημαϊκά κριτήρια.

Χορήγηση άλλου είδους υποτροφιών: σε περίπτωση εξασφάλισης πόρων που περιγράφονται στην παρ. 1 του Άρθρου 15 του εσωτερικού κανονισμού, το Π.Μ.Σ. ανακοινώνει τη χορήγηση υποτροφιών σε αριθμό που αντιστοιχεί στο σύνολο των πόρων στους φοιτητές που δεν έχουν λάβει απαλλαγή βάσει της παραγράφου 1, και κατά προτεραιότητα βάσει της αξιολογικής κατάταξης εισαγωγής τους στο Π.Μ.Σ. που λαμβάνει υπόψη ακαδημαϊκά κριτήρια.

Η χορήγηση υποτροφίας έχει εξαμηνιαία διάρκεια, και η συνέχισή της εξετάζεται από την Σ.Ε., επί τη βάσει της τήρησης των ως άνω κριτηρίων, ενώ συνεκτιμάται επίσης, εάν ο φοιτητής λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει για το ίδιο διάστημα άλλη υποτροφία, άλλου τύπου οικονομική ενίσχυση, ή απαλλαγή τέλους φοίτησης. Κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 ο αριθμός, τα κριτήρια και οι όροι για την παροχή των εν λόγω υποτροφιών καθορίζονται από την Γ.Σ., η οποία και επιλέγει, κατόπιν προτάσεως της Σ.Ε. τους φοιτητές που θα λάβουν την ανωτέρω υποτροφία.