ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

(Προσάρτημα της από   της αριθμ. 2 /18-04-2018  της  Συνέλευσης)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου: Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός»

και με αγγλικό τίτλο:

«Interior Architecture: Sustainable and Social Design»

Άρθρο 1: Νομοθετικό πλαίσιο-Γενικές διατάξεις-Δομή του ΠΜΣ

1.1 Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός του Π.Μ.Σ. εξειδικεύει το θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές σύμφωνα με τον Ν.3685/2008 (Α΄ 148) και όπως έχει τροποποιηθεί με τους Ν.4009/2011, Ν.4485/2017 και Ν. 4521/2018 που ισχύουν και συμπληρώνουν τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας Π.Μ.Σ. του Π.Δ.Α.. βάσει των  άρθρων 30-37 & 43,45, 48, των διατάξεων του Ν.4485/2017

1.2 Βάσει των ανωτέρω, το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Π.Δ.Α.), οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018 -2019  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός» και αγγλικό τίτλο «Interior Architecture: Sustainable and Social Design».

1.3 Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Π.Δ.Α. με τίτλο: «Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός» είναι οι κάτοχοι του σχετικού Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) να διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες και επαρκείς υψηλού επιπέδου γενικές και ειδικές επιστημονικές/καλλιτεχνικές γνώσεις και ικανότητες, που σχετίζονται με τo το γνωστικό πεδίο της Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής στον τομέα του αειφορικού και κοινωνικού σχεδιασμού, καθώς και υψηλού επιπέδου ικανότητα διαρκούς διερεύνησης των διεθνών εξελίξεων σε αυτόν τον τομέα.

Το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος συνίσταται στις απαιτούμενες εξειδικευμένες και επικαιροποιημένες γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση/μορφοποίηση προηγμένων θεωρητικά και τεχνολογικά προσεγγίσεων στο πεδίο της Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής με αναφορά στον αειφορικό και τον κοινωνικό σχεδιασμό.

1.4 Βασικό χαρακτηριστικό του Προγράμματος είναι η διεπιστημονικότητα. Το προτεινόμενο Πρόγραμμα αφορά σε ένα διεπιστημονικό γνωστικό πεδίο, απολύτως απαραίτητο για την εξειδίκευση των δημιουργών του χώρου μέσα στον οποίο διαμορφώνεται και εκτυλίσσεται  ο ανθρώπινος πολιτισμός σε διεθνές επίπεδο, σήμερα.  Η παγκοσμιοποίηση, ως η διαπολιτισμική διασπορά ανθρώπων, ιδεών, γλωσσών, πολιτιστικών συνηθειών και δημιουργημάτων συναρτάται βεβαίως με θέματα ταυτότητας και διαφοράς με την έννοια της οικο-λογίας, ενώ θεμελιώνεται τόσο σε πολιτικές όσο και σε τεχνολογικές απόψεις του σύγχρονου πολιτισμού.

Συγχρόνως, η Εσωτερική Αρχιτεκτονική, ως επέμβαση και διαμόρφωση σε εξωτερικά και εσωτερικά περιβάλλοντα, έχει αποκτήσει πολύ σημαντικό ρόλο στον σύγχρονο πολιτισμό, διότι αυτή αφορά σε σημαντικό βαθμό στην πολιτιστική και τεχνολογική αναδιαμόρφωση των συγχρόνων αστικών περιβαλλόντων, τα οποία πολύ δύσκολα έχουν κενό χώρο για να ενσωματώσουν απολύτως νέες αρχιτεκτονικές κατασκευές, ενώ από την άλλη μεριά,  ο ρόλος των ελευθέρων «εσωτερικών» χώρων της πόλης έχει αναβαθμισθεί. Για να ανταποκριθεί σε αυτόν τον σύνθετο και πολυσχιδή ρόλο, η Εσωτερική Αρχιτεκτονική συνιστά ένα διεπιστημονικό πεδίο που εξελίσσεται συνεχώς σε διεθνές επίπεδο.

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εσωτερική Αρχιτεκτονική: Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός» έχει πρωτίστως ως στόχο την εικαστική/αρχιτεκτονική διερεύνηση θεμελιωδών χαρακτηριστικών του σύγχρονου πολιτισμού με αναφορά στη δημιουργία του χώρου, σε θεωρητική/επιστημονική  βάση.

Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Π.Δ.Α., ως εκφραστής της ακαδημαϊκής και ερευνητικής εκπαίδευσης στον τομέα της επέμβασης και διαμόρφωσης του χώρου σε εσωτερικά και εξωτερικά αρχιτεκτονικά περιβάλλοντα, (α) παρακολουθώντας τις εξελίξεις στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της τέχνης, (β) παράγοντας πρωτότυπο ερευνητικό έργο, (γ) διερευνώντας και εγκαινιάζοντας καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές, αναλαμβάνει με το παρόν εγχείρημα τη μετεκπαίδευση των πτυχιούχων αρχιτεκτόνων εσωτερικού χώρου και αποφοίτων ΑΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων. Το Τμήμα δεν διοργανώνει άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επίσης δεν προσφέρονται άλλα προγράμματα αντιστοίχου περιεχομένου στην ημεδαπή.

Στόχος του Προγράμματος είναι η απόκτηση κατάλληλων και υψηλού επιπέδου ειδικών επιστημονικών/καλλιτεχνικών γνώσεων και ικανοτήτων στο πεδίο της Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής με αναφορά στον αειφορικό και κοινωνικό σχεδιασμό, με βάση τις ραγδαίες εξελίξεις στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα, σε σχέση με τον ευρύτερο χώρο των τεχνών και των επιστημών.

Σε αυτή τη βάση, προσφέρεται ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών που αξιοποιεί αφενός την πιο πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία και αφετέρου την τεχνογνωσία και τις καινοτομίες που έχουν αναπτυχθεί στον συγκεκριμένο χώρο.

1.5 Το Π.Μ.Σ. έχει τέτοια δομή ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν : α. να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους σε ένα σύγχρονο διεθνές εργασιακό περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων, β. να παρακολουθούν και να προσαρμόζονται στις διεθνείς εξελίξεις της επιστήμης τους, και γ. να διεξαγάγουν έρευνα σε ακαδημαικό περιβάλλον, ερευνητικά κέντρα κ.α. και να  συμβάλλουν στην εξέλιξη του σχετικού επιστημονικού πεδίου.

1.6 Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Δεδομένης της δυνατότητας να προσκαλούνται επιστήμονες της αλλοδαπής αναγνωρισμένης αξίας (βλ. Άρθρο 12), προβλέπεται η δυνατότητα ώστε μεμονωμένες διαλέξεις να διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα.

Μετά από απόφαση της Γ.Σ., δύναται να υπάρξει στην πορεία δυνατότητα πραγματοποίησης του Προγράμματος και στην Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο  2:  Όργανα διοίκησης του ΠΜΣ

Τα  αρμόδια  Όργανα του Π.Μ.Σ (άρθρο 31 του Ν.4485/17) είναι:

Α.  Συνέλευση  του Τμήματος

Β. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.

Γ.  Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Α. Η  Συνέλευση  του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (άρθρο 31, παρ.3 του Ν.4485/17) έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών της παραγράφου 5 του άρθρου 32 για την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32,

β) ορίζει τα μέλη των Σ.Ε.,

γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.,

δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ή διδακτόρων,

ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ.,

στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Β. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) (άρθρο 31, παρ.5 του Ν.4485/17) απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος.

Γ. O Διευθυντής του Π.M.Σ. (άρθρο 31, παρ.8 του Ν.4485/17) είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής.

Άρθρο 3 : Τρόπος Εισαγωγής και αριθμός Εισακτέων

3.1 Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται σε είκοσι (20) με βάση  την  αναλογία 1,25/1 φοιτητή ανά διδάσκοντα, μέλος Δ.Ε.Π.  του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής.

3.2 Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα προσφέρει εξειδίκευση σε θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις υποβάθρου καθώς και επικαιροποίηση και εμβάθυνση σε καινοτόμες και σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές, σε αναφορά με το πεδίο της Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής.

Βάσει αυτών, στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., με γνωστικά αντικείμενα σε συναφή επιστημονική περιοχή,της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών, που κατέχουν επαρκώς τις προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες υποβάθρου για την παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων και μαθημάτων θεωρίας-πράξης (σχεδιασμού) και για την επιτυχή διεξαγωγή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Προβλέπεται να γίνονται δεκτοί αλλοδαποί φοιτητές, εφόσον γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα (κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου), βάσει της υπουργικής απόφασης Φ152/Β6/1504/30-5-2001(659 Β’).

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από αξιολόγηση κριτηρίων σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Κ1

Βαθμός πτυχίου (συνεκτιμάται η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., καθώς και η επίδοση σε διπλωματική εργασία  όπου αυτή απαιτείται)

30%

Κ2

Επίπεδο γνώσης αγγλικής γλώσσας

10%

Κ3

Πιθανή συγγραφική ή/και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου

15%

Κ4

Επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου ή τεκμηριωμένη ενασχόλησή του με τα αντικείμενα του προγράμματος

15%

Κ5

Συνέντευξη

30%

3.3  Στα ακαδημαϊκά κριτήρια αξιολόγησης των εισακτέων περιλαμβάνονται: ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

 3.4  Απαραίτητη  προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. κι αυτή είναι η Αγγλική (επίπεδο Β2)   η   όπως περιγράφεται στο  Παράρτημα Α του παρόντος κανονισμού. Επιλογή υποψηφίων

3.5 Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι  και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του Άρθρου 34 του Ν.4485/17.

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν, ύστερα από  απόφαση  της Σ.Ε., να συμμετέχουν ως υπεράριθμοι φοιτητές πτυχιούχοι επιτυχόντες στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του I.K.Y. σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ή υπότροφοι από  μη κερδοσκοπικά  Ιδρύματα.

3.6. Δεν γίνονται δεκτοί φοιτητές των οποίων οι τίτλοι σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχουν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Άρθρο  4: Διάρκεια φοίτησης

4.1 Η έναρξη κάθε κύκλου σπουδών γίνεται το χειμερινό εξάμηνο κάθε δεύτερου ακαδημαϊκού έτους. Κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Σ.Ε. και έγκρισης από τη Γ. Σ. του Τμήματος είναι δυνατό η έναρξη να μετατεθεί στο εαρινό εξάμηνο.

4.2 Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και η επιτυχής παρακολούθηση του συνόλου του Π.Μ.Σ. χορηγεί σε κάθε φοιτητή/τρια 120 ECTS.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα που αντιστοιχούν σε 120 ECTS ECTS (30 ανά εξάμηνο σπουδών). Τα τρία (3) πρώτα αντιστοιχούν σε διδασκαλία μαθημάτων, ενώ το τέταρτο εξάμηνο αντιστοιχεί στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος σπουδών ορίζεται στα πέντε(5) εξάμηνα, κατά τα οποία οι φοιτητές απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών (Ακαδημαϊκή Ταυτότητα -πάσο, πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες του Ιδρύματος, πρόσβαση στη δανειστική βιβλιοθήκη) πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

 4.3 Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη ολοκλήρωσης των σπουδών εντός του διαστήματος των πέντε εξαμήνων, η Σ.Ε. εγείρει αυτοδικαίως ζήτημα διαγραφής του φοιτητή από το Π.Μ.Σ., για το οποίο αποφασίζει η Γ. Σ. του Τμήματος.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δίνεται η δυνατότητα σε μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια να ζητήσει από τη Σ.Ε. εγγράφως αιτιολογημένη προσωρινή αναστολή των σπουδών του/της που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα (παρ. 3 Άρθρο 33 Ν. 4485/2017). Κατά την διάρκεια της περιόδου της αναστολής, αφαιρείται η φοιτητική ιδιότητα. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Εάν μετά την εκπνοή της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν επιστρέψει και αναλάβει τα καθήκοντα και υποχρεώσεις του προς το Π.Μ.Σ. αμέσως διαγράφεται οριστικά από τα μητρώα του Π.Μ.Σ.. Η διαγραφή γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και εγκρίνεται από την Γ.Σ.. Σε περίπτωση που στον μεταπτυχιακό φοιτητή είχε ανατεθεί θέμα Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης πριν από την χορήγηση της αναστολής φοίτησης, αυτός διατηρεί τα δικαιώματα επί του θέματος.

Φοιτητής που δεν φοιτά, αδικαιολόγητα για δύο διαδοχικά εξάμηνα διαγράφεται μετά από πρόταση της Σ.Ε. και απόφαση της Γ.Σ..

Άρθρο 5 : Μεταφορά και συσσώρευση Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)

Το ΜΠΣ ακολουθεί το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων που ισχύει σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, και σύμφωνα με τη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2015, http://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf ) .

Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) είναι άμεση συνάρτηση του φόρτου εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση των στόχων ενός ακαδημαϊκού προγράμματος από κάθε φοιτητή ή σπουδαστή. Ο φόρτος εργασίας κάθε προσφερόμενου μαθήματος του Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί στο χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων μάθησης, όπως η παρακολούθηση παραδόσεων, σεμιναρίων, η ανεξάρτητη μελέτη, η προετοιμασία εργασιών, η πρακτική άσκηση, η συμμετοχή στις εξετάσεις, η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Ο φόρτος εργασίας αποτιμάται ανά εξάμηνο σε τριάντα (30) ECTS.

Άρθρο 6 : Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

Τα μαθήματα στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται στην Ελληνική γλώσσα. Δύναται να  υπάρξουν διαλέξεις προσκεκλημένους καθηγητές από την αλλοδαπή στην αγγλική γλώσσα. Δίνεται η δυνατότητα  πραγματοποίησης του Προγράμματος στην Αγγλική γλώσσα μετά από απόφαση της  Γ.Σ.

Ο συντονισμός των μαθημάτων του  Π.Μ.Σ. και η ανάθεση διαλέξεων ορίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 4.

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και το πρόγραμμα σπουδών του δομείται ως εξής:

υποδιαιρείται σε τέσσερα(4) εξάμηνα σπουδών, που το κάθε ένα περιλαμβάνει 11-13 εβδομάδες διδασκαλίας. Εξ αυτών,

 • το πρώτο εξάμηνο (Α΄) περιλαμβάνει πέντε(5) υποχρεωτικά μαθήματα και χορηγεί 30 ECTS

 • το δεύτερο εξάμηνο (Β΄) περιλαμβάνει πέντε(5) υποχρεωτικά μαθήματα και χορηγεί 30 ECTS

 • το τρίτο εξάμηνο (Γ΄) περιλαμβάνει πέντε(5) υποχρεωτικά μαθήματα και χορηγεί 30 ECTS

 • στο τέταρτο (Δ΄) εξάμηνο σπουδών εκπονείται η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, η οποία χορηγεί 30 ECTS και είναι δυνατό να υποβοηθείται από εξειδικευμένες διαλέξεις.

Στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται η δυνατότητα διδασκαλίας περιορισμένου αριθμού διαλέξεων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Βάσει των ανωτέρω, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, διαμορφώνεται ως εξής:

Α εξάμηνο (χειμερινό)

Μαθήματα

Διδ. ώρες

ECTS

Φιλοσοφία του περιβάλλοντος και αρχές σχεδιασμού

3

6

Ανθρωπογενής Χώρος, βιωσιμότητα και πολιτιστικοί παράγοντες

3

6

Αρχές και πρακτικές αειφορικού σχεδιασμού

3

6

Διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα

3

6

(Project) Σχεδιαστική διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στο δομημένο και το φυσικό περιβάλλον – εικαστικές παρεμβάσεις

3

6

Σύνολο

15

30

        Β εξάμηνο (εαρινό)

Μαθήματα

Διδ. ώρες

ECTS

Κριτική θεώρηση αισθητικών και σχεδιαστικών θεωριών

3

6

Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας

3

6

Καινοτόμα υλικά και πρακτικές στον σχεδιασμό

3

6

Δημιουργικός σχεδιασμός αντικειμένων –
Θεωρία Στρατηγικής Δημιουργικότητας
 

3

6

(Project) Σχεδιαστικές παρεμβάσεις στον αστικό δημόσιο χώρο (δύο επιλογές: αειφορικός σχεδιασμός / κοινωνικός σχεδιασμός)

3

6

Σύνολο

15

30

Γ εξάμηνο (χειμερινό)

Μαθήματα

Διδ. ώρες

ECTS

Ζητήματα φωτισμού

3

6

Ακουστικός – ηχητικός σχεδιασμός

3

6

Σχεδιασμός και προγραμματισμός έργων

3

6

(Project) Ζητήματα παραγωγικού σχεδιασμού αντικειμένων

3

6

(Project) Σχεδιαστικές παρεμβάσεις στον εσωτερικό χώρο (δύο επιλογές: αειφορικός σχεδιασμός / κοινωνικός σχεδιασμός)

3

6

Σύνολο

15

30

Δ εξάμηνο (εαρινό)

Μαθήματα

Διδ. ώρες

ECTS

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Project)

15

30

Σύντομη περιγραφή περιεχομένου μαθημάτων:

Α έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Μάθημα 1: Φιλοσοφία του περιβάλλοντος και αρχές σχεδιασμού

Φιλοσοφική διερεύνηση των αρχών της δημιουργίας του ανθρωπίνου περιβάλλοντος, από την αρχαία Ελλάδα έως σήμερα. Η αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική δημιουργία σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον, εξετάζεται και ερμηνεύεται με βάση φιλοσοφικές θεωρίες. Η αλλαγή στον τρόπο ερμηνείας της φύσης κατά την Νεωτερικότητα, επιφέρει  θεμελιώδεις αλλαγές στην οντολογία του έργου. Έμφαση δίνεται στην Νεωτερική και Μετανεωτερική θεώρηση της τέχνης και της αρχιτεκτονικής. Σχολή Φραγκφούρτης, Φαινομενολογία, Μεταστρουκτουραλισμός. Η σχέση της αισθητικής με την πολιτική/κοινωνική διάσταση του έργου τέχνης και αρχιτεκτονικής εξετάζεται σε αυτά τα πλαίσια.

Μάθημα 2: Ανθρωπογενής χώρος, βιωσιμότητα και πολιτισμικοί παράγοντες

Η πολιτισμική ετερότητα είναι ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνιών που ενισχύεται με τη χρήση της τεχνολογίας και την αναγκαστική ή εθελοντική μετακίνηση μεγάλων κοινωνικών ομάδων.   Οι διαδικασίες αυτές δημιουργούν συνθήκες ταχείας ανάπτυξης της πολυπολιτισμικότητας ως κατασκευής ταυτότητας και συγκρότησης νέων συνθηκών συν-οίκισης συλλογικού ή προσωρινού χαρακτήρα. Η διαπολιτισμική αλληλεπίδραση και οι σχέσεις των διαφορετικών ομάδων νοηματοδοτούν εκ νέου τον χώρο, εγκαθιστώντας νέες ερμηνείες και εκδοχές διαμόρφωσής του, ή εισαγάγοντας νέους χώρους αποκλεισμού.

Ορίζεται το πεδίο έρευνας με βάση το ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον σχεδιασμό του χώρου – το φύλο, η θρησκευτική και εθνοτική ταυτότητα, βιολογικά, κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Η αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος και του τοπικού πολιτισμού.  Η πολιτισμική ετερότητα και η διαχείριση του χώρου με άξονα την αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, με τις έννοιες της επιτήρησης και του περιορισμού, της μετακίνησης – περιπλάνησης και της οικειοποίησης. Η νέα υλικότητα και δομές ως φορείς νοημάτων.

Μάθημα 3: Αρχές και πρακτικές αειφορικού σχεδιασμού

Με την μείωση των ενεργειακών πόρων και την ραγδαία μόλυνση του περιβάλλοντος τις τελευταίες δεκαετίες, κατέστη επιτακτική η ανάγκη της αντιμετώπισης του δομημένου περιβάλλοντος με έναν τρόπο που να επιφέρει όσο το δυνατόν λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός του συνόλου του δομημένου περιβάλλοντος σε όλες τις κλίμακες, από την πολεοδομική έως εκείνη του εσωτερικού χώρου οφείλει πλέον να λάβει υπό όψιν του τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η αντιμετώπιση του σχεδιασμού με περιβαλλοντικά κριτήρια μπορεί να προκαλέσει μεγάλες μεταβολές στην ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος και να αναστρέψει την φθίνουσα πορεία της.

Μάθημα 4: Διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα

Το αντικείμενο του μαθήματος  είναι η σύνδεση  χωροπλαστικών διατυπώσεων με ψηφιακά εργαλεία [οπτικοακουστικά μέσα]. Το μάθημα έχει ως στόχο την εισαγωγή νέων μέσων και τη διερεύνηση του πεδίου των χωρικών εγκαταστάσεων, ενθαρρύνοντας την εμψύχωση  καινοτόμων αντικειμένων και περιβαλλόντων σε σχέση με την εσωτερική αρχιτεκτονική. Με τη χρήση Τεχνολογιών Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, δημιουργούνται  έργα που στοχεύουν στη διαμόρφωση μίας επαυξημένης αισθητηριακής εμπειρίας. Με αυτό τον τρόπο, το μάθημα, μέσω των βασικών αρχών και τεχνικών των Προγραμματιστικών Περιβαλλόντων και της Διάδρασης, διερευνά νέες εικαστικές μορφές έκφρασης στον αρχιτεκτονικό χώρο.

Μάθημα 5 : (Project) Εικαστικές παρεμβάσεις σε δομημένο και φυσικό περιβάλλον

Μέσα σε ένα ευμετάβλητο γεωπολιτικό περιβάλλον, με κλιμακούμενη την αλλαγή της συνθήκης της σύγχρονης ανθρωπογεωγραφίας, το συγκεκριμένο εργαστήριο συγκροτεί έναν εικαστικό λόγο που εμπεριέχει οικολογική ευαισθητοποίηση και κοινωνικό προβληματισμό.

Οι εικαστικές παρεμβάσεις στοχεύουν στην εμβάθυνση της καλλιτεχνικής διεργασίας, της αισθητικής αντίληψης  και της κριτικής σκέψης, ενώ οριοθετούν την συμμετοχική σχέση ανθρώπου-φύσης.

Οι νέοι σχεδιαστές καλούνται να αναλύσουν και να  υποστηρίξουν το προσωπικό τους βλέμμα πάνω στην ιδιαιτερότητα  της φυσιογνωμίας  συγκεκριμένων χωρικών πλαισίων.  Να δημιουργήσουν εγκαταστάσεις, στον χώρο,  επιτοίχιες  με ψηφιακά  ή  αναλογικά μέσα, δράσεις και δρώμενα που συνομιλούν με την ιστορία, το βίωμα ή την πολυπλοκότητα της σύγχρονης πραγματικότητας.

Εαρινό εξάμηνο

 Μάθημα 1: Κριτική Θεώρηση αισθητικών και σχεδιαστικών θεωριών

Ο χώρος είναι φορέας νοήματος, ομοίως και τα αντικείμενα που τον απαρτίζουν. Τόσο διάφοροι φιλοσοφικοί στοχασμοί, αλλά και ψυχολογικές έρευνες, ψυχοπαθολογικά πειράματα και δεδομένα, όσο και η ερμηνεία της εξέλιξης των μορφών σε συνδυασμό με την εξέλιξη της Σκέψης, οδηγούν στη
διαπίστωση της «εσωτερικής σχέσης»  ανθρώπου-χώρου και μορφών. Ο «κάτοικος του χώρου οικειώνεται τα στοιχεία που τον αρθρώνουν  σε τέτοιο βαθμό, ώστε  αυτά να αποτελούν πλέον ευαισθητοποιημένα όρια του σωματικού του σχήματος». Οι δε μορφές της Τέχνης αποτελούν «κιβωτό»  πολιτισμικών προτάσεων, διαφυλάττοντας σε μορφές και σχήματα τις  φιλοσοφικές θεμελιώσεις των εποχών τους. Ο σχεδιαστής των χώρων της καθημερινής μας ζωής και ο δημιουργός  μορφών Τέχνης,    έχουν λοιπόν φύσει και θέσει σημαντική αποστολή. Ιδίως από τον 18ο αιώνα και εξής, πλήθος αισθητικών θεωριών σπεύδουν να τους στηρίξουν. Η παρούσα σειρά
μαθημάτων στοχεύει στην κριτική θεώρηση  των θεωριών αυτών.

Μάθημα 2: Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας

Επιστημολογικές κατηγορίες (Λογικός θετικισμός, κριτική θεωρία, διαλεκτικός υλισμός). Η επιστήμη ως τέχνη. Ερευνητική τελεολογία (σχέση θεωρίας και εμπειρίας, ιδεολογίας και πρακτικής). Θεωρητικά παραδείγματα επιστημονικής κριτικής και έρευνας (L. Wittgenstein, Th. Kuhn, G. Myrdal, P. Feyerabend,  κα). Μέθοδοι ερευνητικών υποθετικών-παραγωγικών συλλογισμών και πορισμάτων.

Μάθημα 3: Καινοτόμα υλικά και πρακτικές στον σχεδιασμό

Η εισαγωγή καινοτομιών συνδέεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας προσδιορίζοντας ένα ολόκληρο φάσμα νέων υλικών και εφαρμογών. Τα ευφυή υλικά, ως  δομικά στοιχεία εντάσσονται σε μία καινοτόμο νέα περιοχή του σχεδιασμού με πολλές δυνατότητες για την κατασκευή έξυπνων περιβαλλόντων, κτιρίων και αντικειμένων με ευρεία  προοπτική εφαρμογών και δυναμική εξέλιξη. Ορίζεται το πεδίο έρευνας των ευφυών υλικών, η εμφάνιση, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητές τους, η δομή και οι κατηγορίες τους, με βάση τον μηχανισμό προσαρμογής τους στο περιβάλλον και το οπτικό αποτέλεσμα. Αναφέρονται περιπτώσεις δομικών εφαρμογών και επιμέρους κατασκευαστικών συστημάτων και μορφών που αναδεικνύουν τον ρόλο τους στη σχεδιαστική διαδικασία. Πραγματοποιείται κριτική θεώρηση του τρόπου με τον οποίο γίνεται η ενσωμάτωση τους στις υφιστάμενες κατασκευαστικές πρακτικές.

 Μάθημα 4: Δημιουργικός Σχεδιασμός Αντικειμένων – Θεωρία Στρατηγικής Δημιουργικότητας

Αρχές και μέθοδοι ευρηματικότητας και μορφογέννεσης. Κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης εμπράγματων ιδεών. Αξιακή και αισθητική δημιουργική πράξη. Διαχείριση ποιότητας μέσω ποιοτικού ελέγχου (διαγράμματα Ishikawa, Pareto, κα). Ολική ποιότητα και ISO. Η καινοτομία ως νέο ποιοτικό και αξιακό παράδειγμα.

Μάθημα 5α : (Project) Σχεδιαστικές παρεμβάσεις στον αστικό και δημόσιο χώρο – αειφορικός σχεδιασμός

Στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση του δημόσιου χώρου μέσα από τις αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού και η επίλυση ενός σχεδιαστικού θέματος σύμφωνα με αυτές τις αρχές. Το εργαστήριο αφορά στην επίλυση ενός θέματος τόσο σχεδιαστικά όσο και ως προς την περιβαλλοντική του στρατηγική. Τα ζητήματα που θα απασχολήσουν τους σπουδαστές μέσω της σχεδιαστική άσκησης είναι έννοιες του περιβαλλοντικού σχεδιασμού και της βιωσιμότητας τόσο όσον αφορά σε παθητικά συστήματα όσο και σε νέες ενεργητικές τεχνολογίες με στόχο την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.

Μάθημα 5β : (Project) Σχεδιαστικές παρεμβάσεις στον αστικό και δημόσιο χώρο – κοινωνικός σχεδιασμός

Οι πόλεις αντιπροσωπεύουν ένα πεδίο εμπειριών και βιωμάτων, πολιτισμικών συναντήσεων, ιστορικής μνήμης, κοινωνικών μετασχηματισμών και αισθητικών οσμώσεων. Ο αστικός χώρος, προϊόν πολύπλοκων πρακτικών και ζυμώσεων δεν είναι μονοσήμαντος και δεδομένος ούτε ως εικόνα, ούτε ως αναπαράσταση. Σε μια εποχή κινητικότητας πληθυσμών και αποεδαφοποίησης προτείνεται η νοητική και σχεδιαστική σύλληψη ενός αστικού «αντικειμένου» με υλική ή άυλη υπόσταση, ενός «αφηγηματικού χώρου»  ή μιας αστικής «διαδρομής» στην πόλη. Ο σχεδιασμός θα συμπυκνώνει αισθητικά, μνημονικά, ιστορικά και πολιτισμικά περιεχόμενα και θα προκύπτει ως προϊόν διασταύρωσης διακριτών συμβολικών και αναπαραστατικών συστημάτων, γλωσσικών και εικονιστικών μέσων.

Β έτος σπουδών

Χειμερινό Εξάμηνο

Μάθημα 1: Ζητήματα φωτισμού

Ο φωτισμός αποτελεί εργαλείο του σχεδιαστή εσωτερικών χώρων, τόσο για την απόδοση στους χώρους  χαρακτήρα και ατμόσφαιρας, όσο και για την αρτιότερη λειτουργία τους.  Αυτός ο τομέας σχετίζεται με  τεχνικές πτυχές και  εφαρμογές. Το μάθημα θα ενσωματώνει τις σχετικές μεθοδολογικές γνώσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ένα σχέδιο εσωτερικού σχεδιασμού, έτσι ώστε οι σπουδαστές να αποκτήσουν τις θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για τη λειτουργικότητα του χώρου και για την ανάδειξη του φωτισμού ως βασικής μεταβλητής του σχεδίου. Θα γίνει αναφορά και  στις πρόσφατες προσπάθειες, που συντελούνται διεθνώς, για τη δημιουργία φωτοτοπίων και  νυκτοτοπίων.

Μάθημα 2: Ακουστικός – ηχητικός σχεδιασμός

Ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο συνήθως υποβαθμίζεται από τους σχεδιαστές, είναι ο Ήχος, ως  βασική παράμετρος της αίσθησης και ποιότητας του χώρου. Στόχος της σειράς αυτής των μαθημάτων είναι αρχικά ο σχεδιασμός των χώρων και η χρήση των κατάλληλων υλικών, ούτως ώστε οι χρήστες τους  να προστατεύονται από ανεπιθύμητους ήχους. Πέραν όμως της ακουστικής μόνωσης από ανεπιθύμητους  ήχους, ο σχεδιαστής οφείλει να μεριμνήσει και για την ηχητική ποιότητα των χώρων τόσο γενικά όσο και των ειδικών χώρων, αμφιθεάτρων διδασκαλίας, αιθουσών συνεδριάσεων, θεάτρων και χώρων συναυλιών, εστιατορίων, μπαρ κ.λ.π. Επί πλέον, ο ηχητικός σχεδιασμός των ανοικτών χώρων γίνεται ολοένα και περισσότερο αναγκαίος, γιατί είτε στοχεύει  απλώς σε καλλίτερη πρόσληψη των ήχων της  καθημερινής ζωής, είτε προσβλέποντας περαιτέρω  σε δημιουργία «ηχοτοπίων», με την πρόσδοση σε αυτούς ιδιαίτερης πολιτισμικής ταυτότητας και την δημιουργία «τόπων».  Για τα ανωτέρω απαιτείται εξειδίκευση της ακουστικής, ως επιστήμης, στο σχεδιασμό των χώρων και ενδελεχής έρευνα των προσφερόμενων υλικών για την δημιουργία ακουστικής/ηχητικής ποιότητας των χώρων. Απαιτείται επίσης η γνώση γύρω από την καταγραφή ήχων αλλά και την δημιουργία ηχοτοπίων, μεθόδων auditory masking, προσομοιώσεων κλπ.

Μάθημα 3: Σχεδιασμός και προγραμματισμός έργων

Ο προγραμματισμός κάθε είδους έργου, τόσο ως μελέτη/σχεδιασμός, όσο και ως υλοποίηση,  καθίσταται ολοένα και περισσότερο απαιτητικός.  Τούτο οφείλεται τόσο στα μεγέθη των έργων σήμερα, όσο και στην πολυπλοκότητά τους.  Ο σημερινός designer οφείλει, κατά κανόνα, να συμβουλευτεί ή να συνεργαστεί, με διάφορους  επί μέρους επιστήμονες και ειδικούς, η εργασία του με άλλα λόγια συνιστά μία «σύνθεση». Ιδού το πρώτο μέλημά του. Στην συνέχεια, στην υλοποίηση του έργου, έχει να αντιμετωπίσει/διαχειριστεί τις διάφορες τεχνικές συνέργειες, το χρόνο,
την ανάγκη ασφάλειας των εργαζομένων, ζητήματα ολικής ποιότητας, ανάγκη για σταθερή ποιότητα, σε έργα που θα αναπαραχθούν, τη διοίκηση των εργαζομένων και την οικονομική    διαχείριση του έργου αυτού.  Για όλα τα ανωτέρω έχουν αναπτυχθεί θεωρητικά εργαλεία και μεθοδολογίες και
διαρκώς προσφέρονται υποβοηθητικά σχετικά λογισμικά. Η σειρά αυτή των μαθημάτων στοχεύει στην εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τα ανωτέρω ζητήματα, που οπωσδήποτε θα αντιμετωπίσουν στην επαγγελματική τους πρακτική.

Μάθημα 4: (Project) Ζητήματα Παραγωγικού Σχεδιασμού Αντικειμένων

Τα παραγωγικά συστήματα σχεδιασμού προτείνουν ένα φιλοσοφικό και τεχνολογικό πλαίσιο αντιμετώπισης ζητημάτων δημιουργικής ενσωμάτωσης αξιών και ποιοτικών χαρακτηριστικών κατά τις διαδικασίες σχεδιασμού. Ο παραγωγικός σχεδιασμός μπορεί να αποτελέσει ένα γόνιμο έδαφος συμβιωτικής ανάπτυξης τεχνολογικών, κοινωνικών και αισθητικών αξιών στον σχεδιασμό διαφορετικής κλίμακας αντικειμένων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην αμφίδρομη σχέση μεταξύ του γενικότερου πλαισίου του υπολογιστικού σχεδιασμού και του σχεδιαστή στην προσέγγιση ενός δισυπόστατου στόχου: Πρώτον, διερεύνηση του βαθμού της επιτυχίας – συνεισφοράς – απόδοσης του παραγωγικού σχεδιασμού κατά τη  μοντελοποίηση  ποιοτικών χαρακτηριστικών του αειφορικού και κοινωνικού σχεδιασμού. Δεύτερον, διερεύνηση της επίδρασης του παραγωγικού σχεδιασμού στη σύλληψη και προσέγγιση προβλημάτων, δεδομένων και αξιών του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Μάθημα 5α: Σχεδιαστικές παρεμβάσεις στον εσωτερικό χώρο – αειφορικός σχεδιασμός

Στόχοι του εργαστηρίου είναι η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που αποκτήθηκαν στα προηγούμενα εξάμηνα σε ένα σχεδιαστικό project εσωτερικού χώρου με έμφαση στις αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού και της περιβαλλοντικής ποιότητας του χώρου. Οι σπουδαστές καλούνται να εφαρμόσουν αρχές ενεργειακού σχεδιασμού, αρχές προς τη βέλτιστη άνεση του χρήστη και αρχές ευρύτερης αειφορικής στρατηγικής. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα χρησιμοποιηθούν λογισμικά περιβαλλοντικής προσομοίωσης η οποία θα στοχεύει σε Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Κτίρια.

Μάθημα 5β: Σχεδιαστικές παρεμβάσεις στον εσωτερικό χώρο – κοινωνικός σχεδιασμός

Το μάθημα στοχεύει να εξετάσει τον εσωτερικό χώρο ως παράγωγο αλλά και ως παράγοντα ταυτότητας για τα άτομα ή τις κοινωνικές ομάδες που τον χρησιμοποιούν, τον προσεταιρίζονται, ή τον ιδιοποιούνται. Σε αυτό το πλαίσιο ο σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου θα εξεταστεί ως απόρροια επιλογών που γίνονται συνειδητά ή ασυνείδητα σε σχέση με το φύλο, το πολιτισμικό και κοινωνικό υπόβαθρο, το ταξικό υπόβαθρο, εδραιωμένες πεποιθήσεις και προκαταλήψεις, θεσμούς και ιεραρχήσεις, συλλογικά αφηγήματα, κ.λπ.

Ταυτόχρονα, ο ίδιος ο χώρος θα εξεταστεί ως ένα πεδίο εντάσεων που ορίζεται μέσα από προσδιορισμούς όπως ιδιωτικός, δημόσιος, ατομικός, συλλογικός, εθνικός, φυλετικός, νομαδικός, καθολικός/παγκοσμιοποιημένος, φυλογενής, ταξικός, ηλικιακός, κ.ά. Το μάθημα θα στοχεύσει στην ανάδειξη αυτών των εντάσεων ως κρισίμων παραμέτρων αλλά και ως γενετηρίων  δυνάμεων για μια συνθετική αντιμετώπιση της ανάδρασης μεταξύ του χώρου και του υποκειμένου, ως πρόταση. Επιπλέον θα στοχεύσει στην εισαγωγή των φοιτητών σε μια γκάμα εδραιωμένων μεθοδολογικών προσεγγίσεων ως προς την θεώρηση αυτού του ζητήματος. Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί ως Project σχεδιασμού με παράλληλη διεξαγωγή σύντομων workshops, διαλέξεων και παρουσιάσεων.

Εαρινό εξάμηνο

Διπλωματική εργασία

 Η διπλωματική εργασία αφορά μια σημαντικού μεγέθους και βαρύτητας σχεδιαστική πρόταση που συνοδεύεται από θεωρητική τεκμηρίωση, σε αναφορά με το αντικείμενο του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος. Επίσης μπορεί να είναι μια θεωρητική μελέτη ικανού μεγέθους και βαρύτητας.

Άρθρο 7 :  Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί το Π.Μ.Σ., ορίζεται από την Γ.Σ. ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., ένα μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή του Π.Δ.Α., στο οποίο έχει γίνει ανάθεση διδασκαλίας στο Π.Μ.Σ., ως Σύμβουλος, ο οποίος μπορεί να επιβλέπει το πολύ τρεις (3) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η Σ.Ε. και ο Σύμβουλος έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Άρθρο  8 : Παρακολούθηση των μαθημάτων, μέθοδοι διδασκαλίας  και αξιολόγηση των επιδόσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών

8.1 Το πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα κάθε μαθήματος με τον τρόπο αξιολόγησης και ενδεικτικό κατάλογο βιβλιογραφίας είναι αναρτημένο εγκαίρως πριν την έναρξη του κάθε εξαμήνου στον επίσημο ιστότοπο του Π.Μ.Σ. ο οποίος είναι προσβάσιμος σε όλους. Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, και εξειδικευμένα στοιχεία των μαθημάτων διατίθενται στους φοιτητές, είτε μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-class), η/και μέσω διανεμόμενων φυλλαδίων.

8.2 Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα προσφερόμενα μαθήματα βάσει παρουσιολογίου, και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική  εργασία του, το σύνολο των οποίων θα του χορηγήσουν τις απαιτούμενες 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα με απόφαση της Σ.Ε. και τα εξάμηνα της αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

8.3  Η διδασκαλία και η αξιολόγηση κάθε μαθήματος είναι κατά κανόνα ευέλικτες και εξατομικεύονται από τον κάθε διδάσκοντα στο σχεδιασμό του μαθήματος. Οι μέθοδοι διδασκαλίας συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων: διαλέξεις, σεμινάρια, φροντιστήριο, εργαστηριακή άσκηση, άσκηση πεδίου, παρουσιάσεις, διαδραστική διδασκαλία, συμμετοχή σε ομάδες, προσκεκλημένους ομιλητές.  Σεμιναριακή ή φροντιστηριακή υποστήριξη διενεργείται όταν κρίνεται απαραίτητη.

8.4  Οι μέθοδοι αξιολόγησης της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών διαμορφώνονται από τον εκάστοτε διδάσκοντα και εξαρτώνται από τις πιθανές ιδιομορφίες κάθε μαθήματος. Αφορούν δε ενδεικτικά, σε διαμορφωτική ή συμπερασματική αξιολόγηση, σε δοκιμασία πολλαπλής επιλογής, σε ερωτήσεις σύντομης απάντησης, σε ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων, σε σχεδιαστική επίλυση θεμάτων, σε επίλυση προβλημάτων, σε γραπτή εργασία, την έκθεση-αναφορά, σε προφορική εξέταση, σε δημόσια παρουσίαση, ή σε εργαστηριακή εργασία.

8.5 Επαναληπτική εξέταση σε συγκεκριμένα μαθήματα προβλέπεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις που ο φοιτητής/τρια αποτυγχάνει, ή εμφανίζει σοβαρή αιτιολογημένη δικαιολογία μη παρακολούθησης της τελικής εξέτασης ή εκπόνησης εργασίας. Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, γεγονός που σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θα τον οδηγήσει σε ανεπιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, ορίζεται ύστερα από αίτημά του, η επανεξέτασή του από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

8.6 Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος προκύπτει από το βαθμό επιτυχίας σε προφορική ή γραπτή εξέταση, (βαθμός τουλάχιστον 5,0 στην κλίμακα 0-10). Οι μέθοδοι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών καθορίζονται από τον διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να οργανώνει γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις ή και να στηρίζεται σε ενδιάμεσες δοκιμασίες, εργασίες ή ασκήσεις θεωρίας–πράξης. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα, μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και απόφαση της Σ.Ε., συγγραφής ερευνητικής εργασίας η οποία λαμβάνει βαθμολογικό ποσοστό ανάλογα με τον εκάστοτε προσδιορισμένο φόρτο εργασίας και τις απαιτούμενες ώρες ερευνητικής εποπτείας.

8.7  Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακών μαθημάτων (Α΄, Β΄ και Γ΄ εξαμήνου),  στο Δ’ εξάμηνο σπουδών ανατίθεται σε κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

 Άρθρο  9: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.)

9.1 Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας έχει ως σκοπό να δείξει την εκ μέρους του μεταπτυχιακού φοιτητή την αυτοδύναμη κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και ικανοτήτων επιστημονικής ανάλυσης, σύνθεσης, αξιολόγησης και αποτίμησης, καθώς και ενδεχόμενης αξιοποίησής τους στην προαγωγή της έρευνας ενός συγκεκριμένου θέματος. Επιπρόσθετα, ο φοιτητής καλείται να καταδείξει την ικανότητά του να συμβάλλει στον επιστημονικό διάλογο και να συμμετάσχει στην ερευνητική διαδικασία. Ειδικότερα, στοχεύει στα ακόλουθα:

 • επιλογή, ανάλυση και σαφή διατύπωση του θέματος

 • το σχεδιασμό της ερευνητικής πορείας

 • την κριτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας

 • τον εντοπισμό ευρύτερων συναφών ερευνητικών ερωτημάτων

 • τις προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση και πιθανή ανάπτυξη και έρευνα

 • συζήτηση/αποτίμηση των αποτελεσμάτων (ή συμπερασμάτων)

 • τη συνεισφορά στον επιστημονικό διάλογο μέσω των ευρημάτων

9.2 Η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας έχει ερευνητικό και εργαστηριακό χαρακτήρα, πραγματοποιείται κατά το 4ο εξάμηνο σπουδών και χορηγεί 30 ECTS στον φοιτητή.  Η διπλωματική εργασία μπορεί να αφορά σε μια σημαντικού μεγέθους και βαρύτητας σχεδιαστική πρόταση που συνοδεύεται από θεωρητική τεκμηρίωση, σε αναφορά με το αντικείμενο του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος.

Η Συντονιστική Επιτροπή αναθέτει το θέμα της Μ.Δ.Ε. σε κάθε φοιτητή ύστερα από αίτησή του αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων, καθώς και οι στόχοι, η μεθοδολογία και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της προτεινόμενης εργασίας.

9.3 Η διπλωματική εργασία συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. Είναι δυνατή η συγγραφή της εργασίας στην αγγλική γλώσσα κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του επιβλέποντος καθηγητή και του υποψηφίου φοιτητή.

9.4 Η Σ.Ε. ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων, όλοι τους κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Την ευθύνη της επίβλεψης της μεταπτυχιακής εργασίας, είναι δυνατόν να έχει κάθε διδάσκων στο  Π.Μ.Σ., (μέλη Δ.Ε.Π.  του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, επισκέπτες μέλη Δ.Ε.Π.  άλλων Τμημάτων, Ερευνητές,  εργαζόμενοι σε Μουσεία και φορείς έχοντες τα απαιτούμενα προσόντα (βλ. Άρθρο 6).

9.5 Στο βαθμό που εξειδικεύονται στο εκάστοτε θέμα της Μ.Δ.Ε., κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντος καθηγητή της εργασίας, η εξεταστική επιτροπή καθορίζει και τα τελικά κριτήρια βαθμολόγησής της.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στην Εσωτερική Αρχιτεκτονική, εγκρίνεται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή και στη συνέχεια, υποστηρίζεται δημόσια από τον φοιτητή ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής από την οποία βαθμολογείται. Εάν παρέλθει ένα εξάμηνο μετά την ανάθεση του θέματος χωρίς ο επιβλέπων να έχει στοιχεία για την πορεία εκπόνησης της εργασίας, η ανάθεση του θέματος ακυρώνεται.

9.6 Το τελικό πλήρες κείμενο της Μ.Δ.Ε. θα συνοδεύεται και από εκτενή περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, η οποία θα εκτίθεται στις αρχικές σελίδες της εργασίας. Με ευθύνη του φοιτητή, θα είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. η οποία θα το αναρτά υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. Επί πλέον, με ευθύνη του φοιτητή, θα είναι διαθέσιμη και σε έντυπη μορφή σε δύο (2) αντίτυπα: για τη βιβλιοθήκη του Π.Μ.Σ. και την κεντρική βιβλιοθήκη του Π.Δ.Α.

Άρθρο 10: Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

10.1 Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές  σύμφωνα με το παρουσιολόγιο. Η φοίτηση είναι επαρκής, εφόσον το σύνολο των απουσιών του φοιτητή δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού των πραγματοποιηθεισών ωρών στο σύνολο του Ακαδημαϊκού έτους. Για ειδικούς λόγους, ο επιτρεπτός αριθμός των απουσιών μπορεί να αυξάνεται στο 15% του συνολικού αριθμού των ωρών. Οι λόγοι αυτοί θα πρέπει να οφείλονται σε αντικειμενικά σοβαρές αιτίες και να τεκμηριώνονται.

10.2 Οι φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλουν το τέλος φοίτησης που ορίζεται      σύμφωνα με τις ρυθμίσεις και πιθανές διευκολύνσεις που έχουν προσδιοριστεί στον εκάστοτε κύκλο σπουδών. Απαλλάσσονται από το τέλος φοίτησης, φοιτητές που πληρούν τα οικονομικά κριτήρια (άρθρο 35 Ν.4485/17). Το τέλος φοίτησης θα καταβάλλεται σε τέσσερις δόσεις, ενώ είναι δυνατή η  καταβολή του σε επί πλέον δόσεις για διευκόλυνση των φοιτητών.

10.3 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ανανεώνουν τη εγγραφή τους στην αρχή κάθε εξαμήνου, με αίτηση που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του  Π.M.Σ.

10.4 Δεν προβλέπεται αναπλήρωση μαθημάτων εντός του ίδιου κύκλου σπουδών.  Φοιτητής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του ή δεν παρακολούθησε μαθήματα για δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα χάνει τη ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από τα μητρώα του Π.M.Σ. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις (όπως σημαντικά ζητήματα υγείας), κατόπιν αιτήματος του φοιτητή, η Σ.Ε. μπορεί να εξετάσει την παραχώρηση δυνατότητας για παρακολούθηση του ιδίου μαθήματος σε επόμενο κύκλο σπουδών χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Σε περίπτωση που το μάθημα στο οποίο ο μεταπτυχιακός φοιτητής απέτυχε, δεν προσφέρεται εκ νέου, μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο μάθημα ή άλλη εργασία ισότιμης έρευνας, το οποίο ορίζεται με απόφαση της Σ.Ε.

10.5 Οι φοιτητές εκπονούν τη Διπλωματική Εργασία εφόσον έχουν περατώσει επιτυχώς τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων και εντός των χρονικών πλαισίων του τρίτου εξαμήνου σπουδών. Κατόπιν επαρκώς δικαιολογημένου αιτήματός τους, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του επιβλέποντος, και απόφασης της Σ.Ε., είναι δυνατό να παραταθεί το χρονικό διάστημα κατά τρεις ή έξι μήνες.

Άρθρο 11 : Επιτυχής παρακολούθηση και Αποφοίτηση

11 .1 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των που περιγράφονται στο Άρθρο 10, θεωρούνται ότι περάτωσαν επιτυχώς τις σπουδές τους και τους απονέμεται το Δ.Μ.Σ., εφόσον:

(α) παρακολούθησε επιτυχώς βάσει του προβλεπόμενου αριθμού παρουσιών τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων,

(β) αξιολογήθηκε επιτυχώς στα μαθήματα (βαθμός επιτυχίας είναι τουλάχιστον 5,0 της κλίμακας 0-10), και

(γ) ολοκλήρωσε επιτυχώς τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (βαθμός επιτυχίας: τουλάχιστον 5,0 της κλίμακας 0-10).

11.2 βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης προκύπτει από το βαθμό αξιολόγησης: α) στα μαθήματα (ισότιμος μέσος όρος) σε ποσοστό 70%  και  β) στη διπλωματική εργασία σε ποσοστό  30% .

11.3 Μετά την ικανοποίηση του συνόλου των απαιτήσεων του Προγράμματος (Άρθρα 6,8,9),    οι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του  Π.Μ.Σ. για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος χορηγείται μετά τη σχετική ορκωμοσία και σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Άρθρο 12: Αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών

12.1 Το Π.Μ.Σ. συμμορφώνεται με τις διαδικασίες αξιολόγησης βάσει των διατάξεων του Άρθρου 44 του Ν.4485/2017. Στο τέλος κάθε  Ακαδημαϊκού εξαμήνου,

(α) οι διδάσκοντες συμπληρώνουν το Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμπληρώνουν ενιαίο ερωτηματολόγιο σε όλα τα μαθήματα που παρακολουθούν βάσει του όποιου αξιολογούν τους διδάσκοντες και το επικουρικό προσωπικό, την διδαχθείσα ύλη, τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, το εποπτικό υλικό, τα συγγράμματα και τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τους χώρους διδασκαλίας, και

(β) διεξάγεται κοινή συνεδρίαση των μεταπτυχιακών φοιτητών, των διδασκόντων και της Σ.Ε. για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνητικού έργου του Π.Μ.Σ. Τα πορίσματα των συνεδριάσεων αυτών συντάσσονται σε Εξαμηνιαία Έκθεση.

12 .2 Στο τέλος κάθε κύκλου σπουδών συντάσσεται Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης από τα μέλη της Σ.Ε. και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών η οποία στηρίζεται στις Εξαμηνιαίες Εκθέσεις, καθώς και σε πιθανά συμπληρωματικά στοιχεία. Τα πορίσματα της εσωτερικής αυτής αξιολόγησης επιτάσσουν και διαμορφώνουν το πλαίσιο μιας διαρκούς αναπροσαρμογής του εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων καθώς και των υποχρεώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών.

12.3 Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται Αναλυτικός Απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ.. Ο απολογισμός κατατίθεται στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής.

12.4 Στο τέλος πενταετούς κύκλου λειτουργία του Π.Μ.Σ. διενεργείται εξωτερική αξιολόγηση από εξαμελή Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) βάσει του ν. 4009/2011 (Α΄ 189), η οποία συγκροτείται με απόφαση της Κοσμητείας.  Στην αξιολόγηση συμπεριλαμβάνονται δείκτες που αναδεικνύουν την ανταγωνιστικότητα του  Π.Μ.Σ., ως προς την προτίμηση του από τους υποψήφιους φοιτητές αλλά και την εικόνα του στην αγορά εργασίας. Ως υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας της λειτουργίας του  Π.Μ.Σ. είναι ο Διευθυντής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 44 του Ν.4485/2917, η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίσει πρόσβαση της Ε.Σ.Ε. στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής για επαρκές χρονικό διάστημα, κατά το οποίο θα μπορούν να συναντώνται και να συζητούν με εκπροσώπους των διδασκόντων και των φοιτητών, καθώς και με το Διευθυντή και τα μέλη της Σ.Ε., προκειμένου να διαμορφώσουν την τελική έκθεση αξιολόγησης. Τα κριτήρια των αξιολογήσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τα προτεινόμενα στο Παράρτημα Β’.

Άρθρο 13  : Διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. και αναθέσεις διδασκαλίας

13.1 Ο συντονισμός των μαθημάτων του  Π.Μ.Σ. γίνεται κατόπιν ανάθεσης από τη Γ.Σ., κατά προτεραιότητα από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Π.Δ.Α. Τη διδασκαλία των μαθημάτων καθώς και την επίβλεψη μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στο  Π.Μ.Σ. αναλαμβάνουν κατά προτεραιότητα μέλη Δ.Ε.Π.

Οι διδάσκοντες των μαθημάτων, κατόπιν ανάθεσης από τη Γ.Σ., προέρχονται από

(α) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εσωτερικής( Αρχίτεκτονικης, β) μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, εκτός εάν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,

(γ) ομότιμους καθηγητές (Άρθρο 69, Ν.4386/2016) και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος,

(δ) διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112), ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, και

(ε) επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους (κατόχους διδακτορικού διπλώματος, ή υποψήφιους διδάκτορες, ή επαγγελματίες εξαιρετικής συναφούς τεχνικής εμπειρίας), οι οποίοι μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του Τμήματος, βάσει των διατάξεων της παρ. 7, Άρθρο 29, του Ν. 4009/2011.

Οι ειδικότερες προϋποθέσεις ανάθεσης διδασκαλίας και τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων ορίζονται βάσει των εξής: (α) προγενέστερη εμπειρία στην διδασκαλία του αντίστοιχου ή ομόλογου μαθήματος σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών και (β) ερευνητική ενασχόληση με το αντικείμενο του μαθήματος.

Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

13.2 Κατόπιν αξιολόγησης των αναγκών του Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και εφόσον τα υφιστάμενα μέλη που καθορίζονται στην παρ. 4.1 δεν επαρκούν, και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., και ακόλουθης απόφασης της Γ.Σ. του Τμήματος, είναι επίσης δυνατή η ανάθεση διδασκαλίας σε Επισκέπτες Καθηγητές από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Ως συνέπεια της ανάθεσης, είναι δυνατό να προσκληθούν

(α) μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Π.Δ.Α.,

(β) ερευνητές από Ερευνητικά Κέντρα του Άρθρου 13Α, Ν. 4310/2014

(γ) επισκέπτες καταξιωμένοι επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε Ερευνητικό Κέντρο, καλλιτέχνες, επιστήμονες ή άλλοι επαγγελματίες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή συναφή εμπειρία προς το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,

(δ) επισκέπτες μεταδιδακτορικοί ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαποί νέοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και ομιλούντες την αγγλική γλώσσα (παρ.7, Άρθρο 16, Ν.4009/2011)

(ε) είναι δυνατόν να γίνουν νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 & 6, Άρθρο 36, Ν.4485/2017).

Προβλέπεται, τέλος, η δυνατότητα (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015) εθελοντικής διδασκαλίας χωρίς επίσημη ανάθεση, κατά την οποία ο προσκαλούμενος διδάσκει χωρίς αμοιβή, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή, πλην των οδοιπορικών του.

13.3 Σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 3, 4 και 5 του Ν.4485/2017 , προϋπόθεση για την αμοιβή μέλους Δ.Ε.Π. με σκοπό τη συμμετοχή του ως διδάσκοντος στο παρόν Π.Μ.Σ., αποτελεί η διδασκαλία χωρίς αμοιβή, επιπλέον των νόμιμων υποχρεώσεών του, ενός μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, αντίστοιχα, σε τουλάχιστον ένα ακόμη Π.Μ.Σ. του Τμήματός του ή άλλου Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., εφόσον στο Τμήμα του δεν λειτουργεί Π.Μ.Σ. Η αμειβόμενη και η μη αμειβόμενη  διδασκαλία είναι ίσης διάρκειας και παρέχονται μέσα στο ίδιο ή άλλο ακαδημαϊκό εξάμηνο, σε κάθε, όμως, περίπτωση μέσα στο ίδιο  Ακαδημαϊκό  Έτος. Οι ως άνω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για όσα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν νόμιμες υποχρεώσεις δέκα (10) ή περισσότερων ωρών εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης.

Η αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. για την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους σε ένα ή περισσότερα Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά μήνα το τριάντα τοις εκατό (30%) των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017.

13.4  Οι αναθέσεις διδασκαλίας γίνονται, κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. και απόφασης της Γ.Σ.,  κατά προτεραιότητα και σε ποσοστό τουλάχιστον 60% από τα μέλη Δ.Ε.Π.  του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής. Το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από μέλη Δ.Ε.Π.  συναφούς ειδικότητας ή/και γνωστικού πεδίου του Π.Δ.Α., Τμημάτων άλλων ΑΕΙ, Ερευνητών σε Ερευνητικά Κέντρα, Μουσεία, κ.λ.π.

Άρθρο 14 :  Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη

Οι ανάγκες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σε γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη μπορούν να καλυφθούν από τη Γραμματεία του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος, με υπέρβαση του τυπικού ωραρίου εργασίας.

Οι αρμοδιότητες της Γραμματείας περιλαμβάνουν τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των φοιτητών, την προώθηση διαδικασιών για τη σύνταξη και δημοσίευση προκηρύξεων και υποβολή αιτήσεων, τη συγκέντρωση δικαιολογητικών των υποψηφίων και πριν και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής τους, τις διαδικασίες εγγραφής τους συμπεριλαμβανομένης της μηχανογραφημένης σύνταξης καταλόγων εγγεγραμμένων, την τήρηση μαθητολογίου (ατομικών στοιχείων για κάθε εγγεγραμμένο φοιτητή), την έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, τη χορήγηση ακαδημαϊκών ταυτοτήτων και λοιπών παροχών προβλεπόμενων υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, διαδικασιών απονομής τίτλων, την ενημέρωση βιβλίων και την παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τη λειτουργία του Προγράμματος.

Άρθρο 15 :  Πόροι του Π.Μ.Σ. – Διαχείριση Εσόδων

15.1 Η  χρηματοδότηση του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. είναι δυνατόν να προέρχεται από: (α) τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, (β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, (γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα, (δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα, (ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Erasmus+), (στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., καθώς και (ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή, σύμφωνα με το Άρθρο 37 του Ν. 4485/2017.

Συγκεκριμένα, μέρος των λειτουργικών εξόδων του Π.Μ.Σ. (όπως μετακινήσεις επισκεπτών διδασκόντων) είναι δυνατόν να καλύπτεται από συμβαλλόμενα Ανώτατα Εκπ. Ιδρύματα του εξωτερικού μέσω Erasmus+. Επίσης, (έξοδα δημοσιότητας, εκτυπώσεις Διπλωματικών Εργασιών, τελετές και ημερίδες) είναι δυνατόν να καλύπτονται από τα έσοδα του ΕΛΚΕ, στο βαθμό που τηρούνται τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 37 του Ν. 4485/2017.

15.2  Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.4485/2017, ένα μέρος ή το σύνολο των λειτουργικών του εξόδων θα καλύπτεται από τέλη φοίτησης τα οποία θα καταβάλλουν οι εισαγόμενοι φοιτητές που θα πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής.

Το ανώτατο ποσό του τέλους φοίτησης καθορίζεται σε χίλια (1000) ευρώ για τα δυο χρόνια που διαρκεί το πρόγραμμα και θα καλύπτει τις ανάγκες σε προσωπικό διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης, εργαστηριακές ανάγκες (αναλώσιμα και μικροεξοπλισμός), μετακινήσεις επισκεπτών καθηγητών που δεν καλύπτονται από τις  πιο πάνω περιπτώσεις. Για κάθε κύκλο σπουδών, το ποσό αυτό θα μπορεί να μειωθεί, εφόσον εξασφαλιστούν έγκαιρα πόροι από τις περιπτώσεις των πηγών χρηματοδότησης όπως περιγράφονται στην παρ. 1(α) – (ζ).

15.3 Σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, από το τέλος φοίτησης απαλλάσσεται κατ’ ανώτατο ποσοστό το 30% των μεταπτυχιακών φοιτητών των οποίων το ατομικό (εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα) και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το 100%, και το 70%, αντίστοιχα, του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος (ΕΔΔΙΕ), σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

15.4 Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές δύναται να χορηγούνται υποτροφίες βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, όπως περιγράφονται στις παρ. 2,3 του άρθρου 16.

Το συνολικό ποσό των πρόσθετων οικονομικών πόρων, εκπίπτει από το σύνολο των καταβαλλόμενων διδάκτρων.  Σε περίπτωση που οι ανωτέρω πόροι καλύπτουν ολόκληρο τον προϋπολογισμό κάθε κύκλου σπουδών, το Π.Μ.Σ. εντάσσεται στις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του Άρθρου 37 του Ν.4485/2017, και συγκεκριμένα, κάλυψη λειτουργικών εξόδων του μπορεί να προέρχεται, κατόπιν αιτήματος, (α) από το 30% των διαχειριστικών εσόδων του ΕΛΚΕ από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Δ.Α. και (β) από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν αίτησης χρηματοδότησης από το Π.Δ.Α.

15.5 Προβλέπεται η δυνατότητα ώστε μεταπτυχιακοί φοιτητές με καθεστώς υποτροφίας (παρ. 2,3 άρθρο 16), να προσλαμβάνονται από το Τμήμα  Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής για να επικουρούν τα μέλη E.Π.  στην εργαστηριακή άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών, την εποπτεία των εξετάσεων και τη διόρθωση των ασκήσεων. Κριτήρια για την παροχή της ανωτέρω υποτροφίας αποτελούν, κατά κύριο λόγο, η αξιολογική κατάταξη εισαγωγής τους στο Π.M.Σ. και η επίδοση τους κατά τα τέσσερα εξάμηνα σπουδών.

15.6 Προϋπολογισμός του Π.Μ.Σ.: Η οικονομική διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Π.Δ.Α. Στον κατωτέρω Πίνακα (Πίνακας Εισροών)  παρουσιάζονται τα έσοδα του Προγράμματος:

Πίνακας 2: Εισροές (κατ’έτος)

1

Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4485/17

0 €

2

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα

0 €

3

Πόροι από ερευνητικά προγράμματα

0 €

4

Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών

0 €

5

Έσοδα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι.

0 €

6

Τέλη φοίτησης

10000€

ΣΥΝΟΛΟ

10000€

Το 70% του ετήσιου συνολι­κού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. (ποσοστό που προκύπτει κατόπιν αφαίρεσης του 30% υπέρ λειτουργικών δαπανών του Π.Δ.Α., α/α 11 του Πίνακα Εκροών που ακολουθεί) το οποίο αφορά τις λει­τουργικές δαπάνες (δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες), ανέρχεται στο ποσό των 7000 € και αναλύεται ως εξής (Πίνακας 3):

Πίνακας 3: Εκροές (κατ’ έτος)

1

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

500 €

2

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

                    1000 €

3

Δαπάνες αναλωσίμων

 500 €

4

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

1000 €

5

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

500 €

6

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

1000 €

7

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης

1500 €

8

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

1000 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%)

7000€

11

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%)

3000€

ΣΥΝΟΛΟ

10000 €

Άρθρο 16: Διαδικασία χορήγησης υποτροφιών

16.1 Χορήγηση απαλλαγής τέλους φοίτησης: μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ. βάσει των κριτηρίων του Άρθρου 3, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υποβάλλουν  αίτηση  απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με περιγραφέντα στο Άρθρο 15, συνυποβάλλοντας όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία.  Επιλέγονται οι φοιτητές που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια βάσει του ατομικού ή οικογενειακού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό 30%, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από τους έχοντες το χαμηλότερο εισόδημα.

16.2 Χορήγηση υποτροφιών: σύμφωνα με τα περιγραφέντα στο Άρθρο 15, διατείθεται το ποσόν των 1000 € κατ΄έτος από τον προυπολογισμό για κάλυψη του συνόλου των τελών φοίτησης σε φοιτητές που δεν έχουν λάβει απαλλαγή βάσει της παραγράφου 1, και κατά προτεραιότητα βάσει της αξιολογικής κατάταξης εισαγωγής τους στο Π.Μ.Σ. που λαμβάνει υπόψη ακαδημαϊκά κριτήρια.

16.3 Χορήγηση άλλου είδους υποτροφιών: σε περίπτωση εξασφάλισης πόρων που περιγράφονται στην παρ. 1 του Άρθρου 15, το Π.Μ.Σ. ανακοινώνει τη χορήγηση υποτροφιών σε αριθμό που αντιστοιχεί στο σύνολο των πόρων στους φοιτητές που δεν έχουν λάβει απαλλαγή βάσει της παραγράφου 1, και κατά προτεραιότητα βάσει της αξιολογικής κατάταξης εισαγωγής τους στο Π.Μ.Σ. που λαμβάνει υπόψη ακαδημαϊκά κριτήρια.

Η χορήγηση υποτροφίας έχει εξαμηνιαία διάρκεια, και η συνέχισή της εξετάζεται από την Σ.Ε., επί τη βάσει της τήρησης των ως άνω κριτηρίων, ενώ συνεκτιμάται επίσης, εάν ο φοιτητής λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει για το ίδιο διάστημα άλλη υποτροφία, άλλου τύπου οικονομική ενίσχυση, ή απαλλαγή τέλους φοίτησης. Κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 ο αριθμός, τα κριτήρια και οι όροι για την παροχή των εν λόγω υποτροφιών καθορίζονται από την Γ.Σ., η οποία και επιλέγει, κατόπιν προτάσεως της Σ.Ε. τους φοιτητές που θα λάβουν την ανωτέρω υποτροφία.

Άρθρο 17: Λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. τροποποιείται μετά από εισήγηση της Σ.Ε. στην Γ.Σ.. Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα ρυθμίζονται από την Σ.Ε. και τη Γ.Σ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: Τεκμηρίωση Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας

Η γνώση της αγγλικής τεκμηριώνεται από:

 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE,

 • (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN

 • Certificate in English (Council of Europe Level Β2) Level 2. Independent User, του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE

 • CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS

 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 505 και άνω

 • International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5 ή Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)

 • Integrated Skills in English Level 2 του TRINITY COLLEGE LONDON (Trinity ISE II)

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. Διευκρινίζεται ότι η επάρκεια γνώσης της Αγγλικής τεκμαίρεται και για υποψηφίους που: α) κατέχουν βάση ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από αγγλόφωνο αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.) της αλλοδαπής, ή β) διαθέτουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. σε αγγλόφωνη χώρα, ή γ) επιτυχώς ανταποκρίνονται σε σχετική διαδικασία αξιολόγησης που μπορεί να διοργανώνεται από το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Π.Δ.Α.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Προτεινόμενα Κριτήρια αξιολόγησης του Π.Μ.Σ.

Τα προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Ανταπόκριση του Προγράμματος στις γνωστικές ανάγκες του Αρχιτέκτονα Εσωτερικών Χώρων για επικαιροποίηση και εμβάθυνση

 • Πώς κρίνετε την αναγκαιότητα του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. στο γνωστικό σας πεδίο;

 • Πώς κρίνετε τη διάρκεια (σε ώρες) του Προγράμματος;

 • Πως κρίνετε την κατανομή των ωρών στα πεδία που καλύφθηκαν;

 • Τι % ποσοστό των προσφερόμενων διαλέξεων παρακολουθήσατε;

 • Στα πλαίσια ενός Π.Μ.Σ., ήταν αρκετός ο αριθμός των πεδίων που καλύφθηκαν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα;

 • Στα πλαίσια ενός Π.Μ.Σ., ήταν επαρκές το βάθος κάλυψης των θεμάτων που παρακολουθήσατε στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα;

 • Πώς κρίνετε την συμμετοχή των επισκεπτών καθηγητών/διδασκόντων στα μαθήματα του Προγράμματος;

Αποτελεσματικότητα Προγράμματος Σπουδών

 • Σε ποιο βαθμό τα προσφερόμενα μαθήματα προσφέρουν νέα γνώση σε σχέση με το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής;

 • Πώς κρίνετε την παρουσία κυρίως υποχρεωτικών μαθημάτων στο παρόν Πρόγραμμα Σπουδών;

 • Πώς κρίνετε την επιστημονική επάρκεια των διδασκόντων;

 • Πώς κρίνετε την οργάνωση και τον τρόπο παρουσίασης των διαλέξεων (εξειδικεύεται σε κάθε προσφερόμενο μάθημα);

 • Πώς κρίνετε την δυνατότητα επιλογής στα μαθήματα σχεδιαστικών παρεμβάσεων (Project) του 2ου και του 3ου εξαμήνου στο παρόν Πρόγραμμα Σπουδών;

 • Πώς κρίνετε την αναλογία μεταξύ των μαθημάτων θεωρίας και μαθημάτων θεωρίας-πράξης (σχεδιασμού) στο Πρόγραμμα Σπουδών;

 • ‘Ήταν αναγκαία η χρήση νέων τεχνολογιών στις διαλέξεις;

 • Υπάρχει επικάλυψη ή κενά ύλης μεταξύ των μαθημάτων;

 • Θα προτείνατε την επανεκτίμηση, αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση της ύλης των προσφερόμενων μαθημάτων;

Βαθμός ενημέρωσης του Π.Μ.Σ. με γνώμονα τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη και τεχνολογία

 • Πόσο καλύπτονται οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας με αναφορά στον αειφορικό και κοινωνικό σχεδιασμό;

 • Πόσο καλύπτονται οι πρόσφατες επιστημονικές/καλλιτεχνικές εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο του αειφορικού και κοινωνικού σχεδιασμού;

Αναγκαιότητα του Π.Μ.Σ. στον επαγγελματικό χώρο της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων

 • Θα συνιστούσατε το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. σε άλλους συναδέλφους σας;

 • Ποια είναι τα σημαντικότερα αρνητικά σημεία του Προγράμματος που παρακολουθήσατε;

 • Αναμένετε να ωφελήσει την επαγγελματική σας καριέρα το Πρόγραμμα που παρακολουθήσατε, και πώς;

Ανταπόκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις ανάγκες  της κοινωνίας

 • Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών;

 • Πώς δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα των εργασιών (π.χ. Project);

 • Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικές είναι;

 • Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων απέκτησαν τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τμήμα;

 Το εξεταστικό σύστημα

 • Υπάρχει ευελιξία στους τρόπους αξιολόγησης των φοιτητών;

 • Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών;

 • Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι αυτή;

 • Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της μεταπτυχιακής εργασίας;

 • Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για τη μεταπτυχιακή εργασία;

Επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών

 • Σε τί ποσοστό καλύπτονται οι εγγραφές μεταπτυχιακών φοιτητών σε συγκεκριμένο κύκλο σπουδών σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό προβλεπόμενων εγγραφών;

 • Ποιο είναι το ποσοστό εισαγωγής φοιτητών προς τον αριθμό αιτούντων;

 • Πώς κρίνετε τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές;

 • Πώς δημοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσματα της επιλογής φοιτητών;

 • Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής φοιτητών;

Χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 • Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;

 • Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;

 • Πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών;

Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 • Πώς δημοσιοποιείται το Π.Μ.Σ. στη διεθνή κοινότητα;

 • Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό ;

 • Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθμός και ποσοστό);

 • Πόσα και ποια μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα;

 • Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού;

 • Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;