Κερτεμελίδου Παρασκευή

Η κα Παρασκευή Κερτεμελίδου είναι Διακοσμήτρια Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας, Αρχιτέκτων Μηχανικός (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το διατμηματικό ΠΜΣ του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης  & του Πανεπιστημίου ∆υτικής Μακεδονίας, με ειδίκευση Μουσειολόγου. Είναι διδάκτωρ της Σχολής Αρχιτεκτόνων μηχανικών του ΕΜΠ με τίτλο ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής: «Το βιομηχανικό χρηστικό αντικείμενο ως μέσο συγκρότησης και αναπαράστασης του σύγχρονου κόσμου. Συλλογές και εκθέσεις, σημασίες και ταυτότητες». Δίδαξε από το 2010-14 στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ στο ∆ιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου, Κατεύθυνση Α’ Σχεδιασμός – Χώρος–Πολιτισμός το μάθημα: «Το ∆υτικό Παράδειγμα ως ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων: Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων». Από το 2004-2014  δίδαξε στο ∆ιαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσειολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου ∆υτικής Μακεδονίας, από το  2004-2012 στο προπτυχιακό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ στον τομέα της Αισθητικής Αγωγής και Μουσειακής Εκπαίδευσης.Πλήρες βιογραφικό.