Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Project)

Η διπλωματική εργασία αφορά μια σημαντικού μεγέθους και βαρύτητας σχεδιαστική πρόταση που συνοδεύεται από θεωρητική τεκμηρίωση, σε αναφορά με το αντικείμενο του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος. Επίσης μπορεί να είναι μια θεωρητική μελέτη ικανού μεγέθους και βαρύτητας.

Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

 

Οι Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και το αντικείμενό τους θα πρέπει να εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Οι Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες πρέπει να έχουν πρωτότυπο ερευνητικό χαρακτήρα, να στηρίζονται σε εξειδικευμένες θεωρητικές γνώσεις και εφαρμογές, να ενισχύουν την ερευνητική ικανότητα και την κριτική σκέψη των φοιτητών και να αποτελούν σε κάθε περίπτωση πρωτότυπες  επιστημονικές εργασίες.

Οι Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες αναπτύσσονται στην ελληνική γλώσσα, σε κείμενο έκτασης περίπου 15.000-30.000 λέξεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές συγγραφής επιστημονικών εργασιών, και εκπονούνται ατομικά. Το περιεχόμενό τους μπορεί να συνοδεύεται από σχεδιαστική εφαρμογή, τόσο σε υποθετική όσο και σε πραγματική συνθήκη. Επιβλέπονται από ένα μέλος Δ.Ε.Π. που διδάσκει στο Π.Μ.Σ., εξετάζονται από τριμελή επιτροπή σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω και υποστηρίζονται δημόσια στο τέλος του Δ’ Εξαμήνου σπουδών.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί σε 30 Πιστωτικές Μονάδες.

Η ανάληψη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει μετά το πέρας του Γ’  Εξαμήνου σπουδών με την προϋπόθεση ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη φοίτηση στα μισά τουλάχιστον μαθήματα του συγκεκριμένου προγράμματος. Η εξέταση και η βαθμολόγηση της διπλωματικής γίνεται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση και στην οποία συμμετέχει ο επιβλέπων της Μ.Δ.Ε. και άλλοι δύο (2) διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ.

Η παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης σε όλα τα μαθήματα. Για την ανάληψη εκπόνησης της Διπλωματικής είναι απαραίτητη η υποβολή και η έγκριση του θέματος  συνοδευόμενου με περίληψη 300 περίπου λέξεων από τη Συνέλευση, με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής. Το τελικό κείμενο  υποβάλλεται σε 5 τουλάχιστον αντίτυπα (εκτυπωμένα και ψηφιακά) και περιλαμβάνει πίνακα περιεχομένων, βιβλιογραφία και αναφορές καθώς και περίληψη 300-500 λέξεων στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Κάθε διδάσκων στο Π.Μ.Σ. μπορεί να προτείνει θεματικές ενότητες Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Μ.Δ.Ε. και να αναλάβει να επιβλέψει μέχρι πέντε (5) Μ.Δ.Ε. σε κάθε κύκλο σπουδών εκτός αν για ιδιαίτερους λόγους αποφασιστεί διαφορετικά στη Συνέλευση.