μεταφορά & συσσώρευση Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)

Το ΜΠΣ ακολουθεί το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων που ισχύει σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, και σύμφωνα με τη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2015) .

Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) είναι άμεση συνάρτηση του φόρτου εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση των στόχων ενός ακαδημαϊκού προγράμματος από κάθε φοιτητή ή σπουδαστή. Ο φόρτος εργασίας κάθε προσφερόμενου μαθήματος του Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί στο χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων μάθησης, όπως η παρακολούθηση παραδόσεων, σεμιναρίων, η ανεξάρτητη μελέτη, η προετοιμασία εργασιών, η πρακτική άσκηση, η συμμετοχή στις εξετάσεις, η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Ο φόρτος εργασίας αποτιμάται ανά εξάμηνο σε τριάντα (30) ECTS.