ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα μαθήματα στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται στην Ελληνική γλώσσα. Δύναται να υπάρξουν διαλέξεις προσκεκλημένους καθηγητές από την αλλοδαπή στην αγγλική γλώσσα. Δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης του Προγράμματος στην Αγγλική γλώσσα μετά από απόφαση της Γ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και το πρόγραμμα σπουδών του δομείται ως εξής:
υποδιαιρείται σε τέσσερα(4) εξάμηνα σπουδών, που το κάθε ένα περιλαμβάνει 11-13 εβδομάδες διδασκαλίας. Εξ αυτών,

• το πρώτο εξάμηνο (Α΄) περιλαμβάνει πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα και χορηγεί

30 ECTS
• το δεύτερο εξάμηνο (Β΄) περιλαμβάνει πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα και χορηγεί

30 ECTS
• το τρίτο εξάμηνο (Γ΄) περιλαμβάνει πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα και χορηγεί 30 ECTS

• στο τέταρτο (Δ΄) εξάμηνο σπουδών εκπονείται η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, η οποία χορηγεί 30 ECTS και είναι δυνατό να υποβοηθείται από εξειδικευμένες διαλέξεις.

Στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται η δυνατότητα διδασκαλίας περιορισμένου αριθμού διαλέξεων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.