τρόπος εισαγωγής & αριθμός εισακτέων

Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται σε είκοσι (20) με βάση  την  αναλογία 1,25/1 φοιτητή ανά διδάσκοντα, μέλος Δ.Ε.Π.  του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής.

 Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα προσφέρει εξειδίκευση σε θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις υποβάθρου καθώς και επικαιροποίηση και εμβάθυνση σε καινοτόμες και σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές, σε αναφορά με το πεδίο της Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής.

Βάσει αυτών, στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., με γνωστικά αντικείμενα σε συναφή επιστημονική περιοχή,της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών, που κατέχουν επαρκώς τις προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες υποβάθρου για την παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων και μαθημάτων θεωρίας-πράξης (σχεδιασμού) και για την επιτυχή διεξαγωγή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Προβλέπεται να γίνονται δεκτοί αλλοδαποί φοιτητές, εφόσον γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα (κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου), βάσει της υπουργικής απόφασης Φ152/Β6/1504/30-5-2001(659 Β’).

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από αξιολόγηση κριτηρίων σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Κ1

Βαθμός πτυχίου (συνεκτιμάται η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., καθώς και η επίδοση σε διπλωματική εργασία  όπου αυτή απαιτείται)

30%

Κ2

Επίπεδο γνώσης αγγλικής γλώσσας

10%

Κ3

Πιθανή συγγραφική ή/και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου

15%

Κ4

Επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου ή τεκμηριωμένη ενασχόλησή του με τα αντικείμενα του προγράμματος

15%

Κ5

Συνέντευξη

30%

Στα ακαδημαϊκά κριτήρια αξιολόγησης των εισακτέων περιλαμβάνονται: ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Απαραίτητη  προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. κι αυτή είναι η Αγγλική (επίπεδο Β2)   η   όπως περιγράφεται στο  Παράρτημα Α του παρόντος κανονισμού. Επιλογή υποψηφίων

Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι  και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του Άρθρου 34 του Ν.4485/17.

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν, ύστερα από  απόφαση  της Σ.Ε., να συμμετέχουν ως υπεράριθμοι φοιτητές πτυχιούχοι επιτυχόντες στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του I.K.Y. σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ή υπότροφοι από  μη κερδοσκοπικά  Ιδρύματα.

Δεν γίνονται δεκτοί φοιτητές των οποίων οι τίτλοι σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχουν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).