Φραγκόπουλος Ιωάννης

Ο κ. Ιωάννης Φραγκόπουλος είναι κοινωνιολόγος- ανθρωπολόγος (UCL, EHESS Paris) και διδάκτωρ κοινωνιολογίας του χώρου (UCL). Έχει αναπτύξει εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με την κοινωνιολογική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση του αστικού και του υπαίθριου χώρου, την κοινωνικοχωρική ανάλυση με βάση ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα, τον κοινωνικό διαχωρισμό και την ανισότητα στην πόλη, τις εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και τις μειονότητες. Το γνωσιολογικό περιεχόμενο του μαθήματος είναι απόλυτα συναφές με το διδακτικό, ερευνητικό και συγγραφικό του έργο.Πλήρες βιογραφικό.