Προκήρυξη Δ΄ Κύκλου

To ΠΜΣ θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, συνδυασμός εξ αποστάσεως και φυσικής παρουσίας*.

Οι ημερομηνίες μαθημάτων με φυσική παρουσίαση θα ανακοινωθούν για κάθε μάθημα στην αρχή του εξαμήνου.

* Εκτός και αν ισχύσουν διαφορετικές οδηγίες λόγω πανδημίας.

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 05.09.21

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 31.07.21

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές στο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ»

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

To Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση είκοσι (20) κενών θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Π.Μ.Σ.   «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» με έναρξη το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22.

Γενικά

  • Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.,  ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (Τ. Β’ Αρ. 2368/ΦΕΚ 12.07.2017) των οποίων οι τίτλοι είναι αναγνωρισμένοι από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Η εισαγωγή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Το Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα και οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων.
  • Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική  εργασία του, που στο σύνολό τους αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων οφείλει να πραγματοποιηθεί εντός του προβλεπόμενου χρόνου των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Αιτήματα συνοδευόμενα από επαρκή αιτιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών για προσωρινή διακοπή είναι δυνατόν να εξεταστούν ως ειδικές περιπτώσεις από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.
  • Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην Πανεπιστημιούπολη 1. Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 1000 € ανά φοιτητή και καταβάλλονται σε τέσσερις (4) δόσεις ως εξής: 1η δόση: 250 € με την εγγραφή, 2η δόση: 250 € πριν την έναρξη των μαθημάτων του 2ου εξαμήνου, 3η δόση: 250 € στην αρχή του 3ου εξαμήνου και 4η δόση: 250 € στην αρχή του 4ου εξαμήνου.

  • Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος είναι είκοσι (20) μεταπτυχιακοί φοιτητές  Η επιλογή γίνεται βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων στα οποία περιλαμβάνεται ο βαθμός πτυχίου, η συναφής με το γνωστικό αντικείμενο δραστηριότητα, πιθανή προηγούμενη ερευνητική εμπειρία και δημοσιεύσεις, ενώ προβλέπεται και προσωπική προφορική συνέντευξη.

  • Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοβαθμών υποψήφιος. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του Άρθρο 34 του Ν.4485/17.

  • Στο Π.Μ.Σ. μπορούν, ύστερα από απόφαση της Σ.Ε., να συμμετέχουν ως υπεράριθμοι φοιτητές πτυχιούχοι οι οποίοι πέτυχαν σε εξετάσεις του I.K.Y. στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του I.K.Y. σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ή υπότροφοι από μη κερδοσκοπικά Ιδρύματα, καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://postgradinteriorarchitecture.wordpress.com/ http://www.msiassd.uniwa.gr/, ή επικοινωνώντας στο e-mail: msiassd@uniwa.gr

Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος με μορφή Αίτησης Υποψηφιότητας που παρέχεται ψηφιακά στη διεύθυνση https://drive.google.com/file/d/1BGa9VQbv7bPUyRn1TYxHV4tbfG03FZFD/view?usp=sharing και την οποία θα υποβάλουν συμπληρωμένη:

(α) ψηφιακά, στη διεύθυνση postgrad.interior.architecture@gmail.com

Οι υποψήφιοι, εντός του φακέλου θα πρέπει να συμπεριλάβουν Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης (έως 2 σελίδες), στο οποίο θα εξηγούν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. και θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος.

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει σε ψηφιακή μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1 | Συμπληρωμένη Αίτηση Υποψηφιότητας

2 | Βιογραφικό σημείωμα

3 | Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

4 | Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης (έως 2 σελίδες)

5 | Αντίγραφο Πτυχίου

i. Πτυχιούχοι ημεδαπής: αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ.

ii. Πτυχιούχοι αλλοδαπής: Αντίγραφο πτυχίου ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής (με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά) και βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.

iii. Για όσους έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους και εκκρεμεί η απονομή πτυχίου μπορούν να προσκομίσουν ανάλογη βεβαίωση της οικείας Γραμματείας τους

6 | Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών

7 | Αντίγραφα πιστοποιητικών καλής γνώσης ξένης/-νων γλώσσας/-ων τουλάχιστον επιπέδου Β2

8 | Δύο (2) πρόσφατες συστατικές επιστολές

9 | Βεβαίωση συναφούς επαγγελματικής δραστηριότητας

10 | Πιθανή ερευνητική ή/και συγγραφική επιστημονική δραστηριότητα[1]

11 | Αντίγραφα άλλων πιθανών πτυχίων ή/και αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

12 | Άρρενες υποψήφιοι: βεβαίωση εκπλήρωσης/απαλλαγής/αναβολής των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους

13 | Αλλοδαποί  υποψήφιοι: οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική (κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου), βάσει της υπουργικής απόφασης Φ152/Β6/1504/30-5-2001(659 Β’).

Φάκελοι που δεν περιλαμβάνουν τα δικαιολογητικά 5-8 δεν θα αξιολογούνται.

[1] Τεκμηριώνεται από συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα ή/και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

Επιλογή υποψηφίων

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από αξιολόγηση κριτηρίων σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΚΩΔΙΚΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΑΡΥΤΗΤΑ
Κ1Βαθμός πτυχίου (συνεκτιμάται η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., καθώς και η επίδοση σε διπλωματική εργασία  όπου αυτή απαιτείται)30%
Κ2Επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας10%
Κ3Πιθανή συγγραφική ή/και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου15%
Κ4Επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου ή τεκμηριωμένη ενασχόλησή του με τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος15%
Κ5Συνέντευξη30%

  Η συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει:

  • στη διαπίστωση της γενικής κατάρτισης του υποψηφίου και της εικόνας που σκιαγραφούν οι συστατικές επιστολές,
  • στην αξιολόγηση άλλων χαρακτηριστικών του υποψηφίου, και
  • στην εκτίμηση (ανάλογα με τις προηγηθείσες σπουδές) των μαθησιακών αναγκών του υποψηφίου και των απαιτήσεων στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και την προ-αξιολόγηση των κριτηρίων Κ1-Κ4, οι αξιολογούμενοι υποψήφιοι φοιτητές θα ειδοποιηθούν για την ημερομηνία και ώρα της προσωπικής συνέντευξης.

Αιγάλεω, 01/06/2021

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής ΑττικήςΗ Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.
Δρ. Παναγιώτης Καλδής
Καθηγητής
Δρ. Ζωή Γεωργιάδου
Καθηγήτρια

Τα έγγραφα (ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ’ ΚΥΚΛΟΥ) θα τα βρείτε και στον σύνδεσμο αυτό: https://drive.google.com/drive/folders/1TjFE92mdjAQ-ULtrInCxoMD-o1fUTNls?usp=sharing