όργανα διοίκησης του ΠΜΣ

Τα  αρμόδια  Όργανα του Π.Μ.Σ (άρθρο 31 του Ν.4485/17) είναι:

Α.  Συνέλευση  του Τμήματος

Β. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.

αποτελείται από τα εξής μέλη:
Ηώ Αγγελή | Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Δρ. Ζωή Γεωργιάδου  | Καθηγήτρια
Δρ Σωκράτης Γιαννούδης | Αναπληρωτής Καθηγητής
Δρ.  Μαρία Μοίρα | Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Δρ. Μάρω Σίνου  | Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 Γ.  Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Δρ. Μάρω Σίνου  | Διευθύντρια
Δρ.  Μαρία Μοίρα | Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Α. Η  Συνέλευση  του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (άρθρο 31, παρ.3 του Ν.4485/17) έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών της παραγράφου 5 του άρθρου 32 για την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32,

β) ορίζει τα μέλη των Σ.Ε.,

γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.,

δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ή διδακτόρων,

ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ.,

στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Β. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) (άρθρο 31, παρ.5 του Ν.4485/17) απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος.

Γ. O Διευθυντής του Π.M.Σ. (άρθρο 31, παρ.8 του Ν.4485/17) είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής.